PROGRAM SZKOLENIOWY

1. Tytuł projektu: SZACHY – PASJA I ROZWÓJ W JEDNYM

2. Opis projektu

2.1. Co chcemy zrobić?

Poprzez realizację projektu chcemy;                                                                                                                                          Wzmacniać, głównie u dzieci, rozwój intelektualno – umysłowy podnosić poziom sportowy i umiejętności gry w szachy, promować szachy jako wyrafinowaną królewską grę z jednej strony, a z drugiej jako dobrą i ciekawą rozrywkę, czy wręcz zabawę.

2.2. Uzasadnienie (dlaczego to jest tak ważne)

Gra w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka – kształci pamięć, umiejętności abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną. Dlatego też wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności. Szachy uczą również odwagi i odpowiedzialności za własne decyzje.

Młody adept „królewskiej gry” staje się bardziej cierpliwy, wytrwały i w pełni panuje nad sobą. Szachy, choć celem gry jest walka o zwycięstwo, uczą go pokory, gdyż wie, że nie wszystkie jego decyzje są słuszne. Dzięki temu obiektywizmowi wzrasta szacunek do przeciwnika i samego siebie, a sam potrafi w życiu stosować zasadę „fair play”. Wykształcone w ten sposób cechy umysłu i charakteru objawiają się nie tylko przy szachownicy. Efekty widać już we wczesnej edukacji dziecka w postaci dobrej umiejętności koncentracji nad zagadnieniem, łatwości zapamiętywania szczegółów czy szybkości w dotarciu do prawidłowego rozwiązania problemu. Badania ankietowe potwierdziły, że oceny szkolne dzieci grających w szachy są generalnie znacząco lepsze od innych uczniów. Szachy są więc nie tylko wyrafinowaną rozrywką intelektualną, ale także ogromną inwestycją w umysły naszych dzieci.

Parlament Europejski doceniając powagę i znaczenie szachów w rozwoju dzieci, wydał w 2012 roku uchwałę wzywającą państwa członkowskie do wprowadzenia, do systemów oświaty programu „Szachy w szkole”. W Polsce powstał w ślad za tym projekt „Edukacja przez szachy w szkole” skierowany do szkół podstawowych. Projekt jest opracowany i wdrażany przez Polski Związek Szachowy w porozumieniu z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej w kilkuset szkołach podstawowych na zasadzie dobrowolności. Od września 2018 roku również w Płocku.

2.3. Autorzy projektu:

Autorem projektu jest Stowarzyszenie Klub Szachowy Hetman Płock. Klub tworzą pasjonaci szachów z terenu miasta Płocka i Regionu Płockiego.

2.4. Grupa docelowa:

Grupa docelowa składa się z następujących grup osób;

2.4.1. Dzieci, głównie w edukacji wczesnoszkolnej tj. klasy 1-3 w zakresie I etapu szkolenia

2.4.2. Dzieci pozostałe, młodzież i dorośli w zakresie II etapu szkoleń na wyższe kategorie szachowe.

2.5. Czas realizacji projektu

Początek realizacji projektu to rok 2018 i co do zasady nie może mieć wyznaczonej daty zakończenia, gdyż jest klasycznym projektem systemowym mającym na celu ciągłe nauczanie gry w szachy oraz podwyższanie poziomu sportowego. Można natomiast wyszczególnić kolejne etapy szkoleń;

2.5.1. I etap szkolenia trwający do 3 lat

2.5.2. II etap szkolenia trwający; na II kategorię do 2 lat, na I kategorię do 3 lat.

2.5.3. III etap szkolenia trwający; na tytuł kandydata na mistrza do 3 lat.

2.5.4. Dla wybitnie uzdolnionych szachowo wg indywidualnych programów.

3. Realizacja projektu

3.1. Nabór uczestników

Nabór uczestników do I etapu szkolenia odbywa się w szkołach podstawowych Płocka i Regionu Płockiego dwa razy w roku. W sierpniu i wrześniu oraz w styczniu zapraszamy i jednocześnie promujemy szkolenia gry w szachy w szkołach podstawowych w formie np. plakatów, ulotek informacyjnych, rozmów indywidualnych, specjalnej promocji na stronie internetowej itp. Zgłoszenia na szkolenie poprzez stronę internetową lub telefonicznie.

Nabór uczestników do II etapu szkoleń odbywa się poprzez indywidualne zaproszenia oraz informację na stronie internetowej, FB itp. – dla dzieci, młodzieży i dorosłych posiadających min. III kategorię okręgową.

Nabór uczestników do III etapu szkoleń odbywa się poprzez indywidualne zaproszenia osób posiadających min. I kategorię.

3.2. Termin realizacji szkoleń:

Szkolenia w zakresie I etapu realizowane są przez 9 m-cy roku,  z częstotliwością od 1 do 2 godzin tygodniowo.

Szkolenia w zakresie II etapu realizowane są zgodnie z planem na poszczególne kategorie przez 10 m-cy, z częstotliwością od 2 do 4 godzin tygodniowo.

3.3. Zaplecze techniczne:

Szkolenia realizowane są w sali/salach szkoleniowej/szkoleniowych w/g poniższych standardów.

3.3.1. Sala szkoleniowa: powierzchnia ok. 20 m2 ( dla max. 12 osób ), wyposażenie sali; ławki, krzesła, wieszak, biurko, szafa, sprzęt; zestawy szachowe i materiały dydaktyczne, tablica multimedialna.

3.4 Szkolenia – I etap

Szkolenie podstawowe realizowane jest w/g programu Andrzeja Modzelana i trwa do 3 lat. W pierwszym roku pracujemy nad rozwojem osobowo-umysłowym dziecka oraz przygotowujemy do zdobycia 5 kategorii okręgowej.

Drugi rok dedykowany jest dla wszystkich chętnych, którzy ukończyli rok pierwszy. Celem jest dalszy wszechstronny rozwój dziecka oraz przygotowanie do zdobycia IV kategorii okręgowej. Trzeci rok to kontynuacja nauki dla wszystkich adeptów drugiego roku. Efektem trzyletniej pracy powinno być zdobycie przez absolwentów III kategorii okręgowej.

Szczegółowy harmonogram zajęć będzie opracowywany w miesiącu wrześniu na dany rok szkoleniowy.

3.4.1. I Rok

 •  Grupa docelowa: dzieci szkoły podstawowej (głównie edukacja wczesnoszkolna) 
 •  Czas szkolenia: 1 rok – 60 godzin, w tym: szkolenie teoretyczne – 40 godz., zadania szachowe – 10 godz., partie szachowe –      5 godz., pozostałe – 5 godz.                                                                                                                         
 •  Liczba uczestników: 8 – 12 osób w jednej grupie.                                                                                                           
 •  Efekty: rozwój osobowo-umysłowy dziecka oraz przygotowanie do zdobycia V kategorii okręgowej.

3.4.2. II Rok

 •  Grupa docelowa: dzieci, które ukończyły pierwszy rok szkolenia lub posiadają V kategorię                                       
 •  Czas szkolenia: 1 rok – 100 godzin, w tym: szkolenie teoretyczne – 40 godz., zadania szachowe – 20 godz., partie     szachowe –     25 godz., analiza rozegranych partii – 10 godz., pozostałe – 5 godz.                                                       
 •  Liczba uczestników: 8 – 10 osób w jednej grupie                                                                                                           
 •  Efekty: dalszy rozwój osobowo-umysłowy dziecka oraz przygotowanie do zdobycia IV kategorii okręgowej.

3.4.3. III Rok

 • Grupa docelowa: dzieci, które ukończyły II rok szkolenia lub posiadają IV kategorię                                                 
 • Czas szkolenia: 1 rok – 120 godz., szkolenie teoretyczne – 30 godz., zadania szachowe – 25 godz., partie szachowe – 40   godz., analiza rozegranych partii – 25 godz.                                                                                                           
 •  Liczba uczestników: 6 – 8 osób w jednej grupie                                                                                                               
 •  Efekty: dalszy rozwój osobowo-umysłowy dziecka oraz przygotowanie do zdobycia III kategorii okręgowej.

3.5. Szkolenia – II etap

Drugi etap szkoleń obejmuje specjalistyczne szkolenia na II i I kategorię centralną, dla węższej grupy dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy zdobyli III kategorię okręgową i chcą podwyższać swoje umiejętności gry w szachy.

3.5.1.Szkolenie na II kategorię okręgową (w/g specjalnego programu W. E. Goleniszczewa)

 •  Grupa docelowa: dzieci, młodzież i dorośli, którzy posiadają III kategorię okręgową                                                   
 • Czas szkolenia: do 2 lat – 240 godzin, w tym: szkolenie teoretyczne – 40 godz., zadania szachowe – 60 godz., turnieje    szachowe – 80 godz., analiza rozegranych partii – 50 godz., pozostałe – 10 godz.                                             
 • Liczba uczestników: 6 – 8 osób w grupie                                                                                                                             
 •  Efekty: zdobycie II kategorii okręgowej

3.5.2.Szkolenie na I kategorię okręgową (w/g specjalnego programu W. E. Goleniszczewa )

 •  Grupa docelowa: dzieci, młodzież i dorośli, którzy posiadają II kategorię okręgową                                                   
 •  Czas szkolenia: do 3 lat – 360 godzin, w tym: szkolenie teoretyczne – 60 godz., zadania szachowe – 90 godz., turnieje     szachowe – 120 godz., analiza rozegranych partii – 70 godz., pozostałe – 20 godz.                                                     
 • Liczba uczestników: 6 – 8 osób w grupie                                                                                                                     
 • Efekty: zdobycie I kategorii centralnej

3.6. Szkolenia – III etap

3.6.1. Szkolenie na Kandydata na Mistrza

 •  Grupa docelowa: dzieci, młodzież i dorośli posiadający I kategorię centralną                                                             
 • Czas szkolenia – wg indywidualnych programów                                                                                                         
 • Liczba uczestników: 4 – 6 osób w grupie                                                                                                                     
 • Efekty: zdobycie tytułu Kandydata na Mistrza

3.6.2. Szkolenie dla wybitnie uzdolnionych szachowo wg indywidualnych zasad i  programów

3.7. Zaplecze trenersko – instruktorskie

Szkolenia I etapu są prowadzone przez osoby z uprawnieniami instruktorskimi lub trenerskimi oraz praktyką w prowadzeniu szkoleń szachowych. Szkolenia II, III etapu są prowadzone przez trenerów i jednocześnie zawodników z tytułami ( K, M, IM, GM )

4. Koszty projektu

Koszty projektu składają się z dwóch podstawowych segmentów. Pierwszy to koszty inwestycyjne ponoszone raz na kilka lat. Drugi to koszty bieżącego funkcjonowania.

4.1. Koszty inwestycyjne i zakupy ( 25 tys. zł)

4.1.1. Sala szkoleniowa  – ( 5.000 zł.) etap I

  • Sprzęt: zestaw szachowy (deska szachowa, bierki szachowe) – 20 kpl., tablica demonstracyjna – 1 szt.

  • Wyposażenie: stoły, krzesła – 12 szt., biurko – 1 szt., szafa – 1 szt., wykładzina – 20 m2.

4.1.2. Sprzęt (20 tys. zł) – II etap

  • Ksero 1 szt.,
  • Tablica multimedialna – 1 szt.,
  • Projektor 1 szt.,
  • Komputer typ laptop 1 szt.,
  • Drukarka 1 szt.,
  • Zegary elektroniczne DGT 3000 – 30 szt.,
  • Pozostałe (np. programy szachowe, deski, bierki ) 

4.2. Koszty bieżące ( 20 tys. zł./ rok )

4.2.1 Sala szkoleniowa I (sala 20 m2 – 5 tys. zł / rok)

4.2.2. Trenerzy / Instruktorzy (5 tys. zł. / rok )

4.2.3. Obsługa szkoleń (3 tys. zł. / rok)

4.2.4. Księgowość (2 tys. zł. / rok)

4.2.5. Pozostałe (materiały dydaktyczne, promocja) (5 tys. zł. / rok                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 5.  Promocja projektu

Projekt promowany będzie w różnych możliwych formach przez cały rok – przykłady:

 • Strona internetowa stowarzyszenia (baner na stronie głównej oraz w zakładkach strony)
 • Profil na Face Booku (cykliczne informacje o szkoleniach, turniejach, wydarzeniach itp.)
 • W ramach realizacji projektu szkoleniowego „Szachy – pasja i rozwój w jednym” ( baner w salach szkoleniowych, informacje na ulotkach i innych drukach promocyjnych, na certyfikatach ukończenia szkolenia itp.
 • W ramach realizacji projektu „Turnieje Szachowe” (informacje na banerach, plakatach, ulotkach, w informacjach prasowych)
 • W ramach realizacji innych projektów, np. symultany szachowej (informacje na banerach, plakatach, ulotkach, w informacjach prasowych)
 • W ramach naboru na kolejny rok poprzez ulotki, plakaty …                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                      6. Monitoring projektu

Monitoring realizacji założeń projektu będzie realizowany zakresach:

 • Kontrola prawidłowej realizacji wszystkich założeń ( programu, liczby godzin, zaplecza  technicznego, kwalifikacji trenerów,    materiałów dydaktycznych itp )
 • Kontrola mierzalnych efektów szkoleń, czyli zdobywania poszczególnych kategorii szachowych
 • Kontrola rozwoju osobowo – umysłowego dziecka poprzez wypełnienie dobrowolnych ankiet przez dzieci, rodziców i nauczycieli w szkołach

Po każdym roku szkoleń , na podstawie danych z monitoringu będą sporządzane wnioski końcowe z odpowiednimi rekomendacjami. Zarząd na podstawie powyższego materiału, będzie podejmował decyzje o ewentualnych korektach w projekcie.