SZKOLENIA I (V, IV, III KAT.)

SZACHY – PASJA I ROZWÓJ W JEDNYM

 1. Opis projektu2.1. Co chcemy zrobić?

  Poprzez realizację projektu chcemy;

  Wzmacniać, głównie u dzieci, rozwój intelektualno – umysłowy podnosić poziom sportowy i umiejętności gry w szachy, promować szachy jako wyrafinowaną królewską grę z jednej strony, a z drugiej jako dobrą i ciekawą rozrywkę, czy wręcz zabawę.

  2.2. Uzasadnienie (dlaczego to jest tak ważne)

  Gra w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka – kształci pamięć, umiejętności abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną. Dlatego też wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności. Szachy uczą również odwagi i odpowiedzialności za własne decyzje.

  Młody adept „królewskiej gry” staje się bardziej cierpliwy, wytrwały i w pełni panuje nad sobą. Szachy, choć celem gry jest walka o zwycięstwo, uczą go pokory, gdyż wie, że nie wszystkie jego decyzje są słuszne. Dzięki temu obiektywizmowi wzrasta szacunek do przeciwnika i samego siebie, a sam potrafi w życiu stosować zasadę „fair play”. Wykształcone w ten sposób cechy umysłu i charakteru objawiają się nie tylko przy szachownicy. Efekty widać już we wczesnej edukacji dziecka w postaci dobrej umiejętności koncentracji nad zagadnieniem, łatwości zapamiętywania szczegółów czy szybkości w dotarciu do prawidłowego rozwiązania problemu. Badania ankietowe potwierdziły, że oceny szkolne dzieci grających w szachy są generalnie znacząco lepsze od innych uczniów. Szachy są więc nie tylko wyrafinowaną rozrywką intelektualną, ale także ogromną inwestycją w umysły naszych dzieci.

  Parlament Europejski doceniając powagę i znaczenie szachów w rozwoju dzieci, wydał w 2012 roku uchwałę wzywającą państwa członkowskie do wprowadzenia, do systemów oświaty programu „Szachy w szkole”. W Polsce powstał w ślad za tym projekt „Edukacja przez szachy w szkole” skierowany do szkół podstawowych. Projekt jest opracowany i wdrażany przez Polski Związek Szachowy w porozumieniu z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej w kilkuset szkołach podstawowych na zasadzie dobrowolności. Od września 2018 roku również w Płocku.

  2.3. Autorzy projektu:

  Autorem projektu jest Stowarzyszenie Klub Szachowy Hetman Płock. Klub tworzą pasjonaci szachów z terenu miasta Płocka i Regionu Płockiego.

  2.4. Grupa docelowa:

  Grupa docelowa składa się z następujących grup osób;

  2.4.1. Dzieci, głównie w edukacji wczesnoszkolnej tj. klasy 1-3 w zakresie I etapu szkolenia

  2.5. Czas realizacji projektu

  Początek realizacji projektu to rok 2018 i co do zasady nie może mieć wyznaczonej daty zakończenia, gdyż jest klasycznym projektem systemowym mającym na celu ciągłe nauczanie gry w szachy oraz podwyższanie poziomu sportowego. Można natomiast wyszczególnić kolejne etapy szkoleń;

  2.5.1. I etap szkolenia trwający do 3 lat

  3.1. Nabór uczestników

  Nabór uczestników do I etapu szkolenia odbywa się w szkołach podstawowych Płocka i Regionu Płockiego dwa razy w roku. W sierpniu i wrześniu oraz w styczniu zapraszamy i jednocześnie promujemy szkolenia gry w szachy w szkołach podstawowych w formie np. plakatów, ulotek informacyjnych, rozmów indywidualnych, specjalnej promocji na stronie internetowej itp. Zgłoszenia na szkolenie poprzez stronę internetową lub telefonicznie

  3.7. Zaplecze trenersko – instruktorskie

  Szkolenia I etapu są prowadzone przez osoby z uprawnieniami instruktorskimi lub trenerskimi oraz praktyką w prowadzeniu szkoleń szachowych.

  6. Monitoring projektu
  Monitoring realizacji założeń projektu będzie realizowany zakresach:

  • Kontrola prawidłowej realizacji wszystkich założeń ( programu, liczby godzin, zaplecza

   technicznego, kwalifikacji trenerów, materiałów dydaktycznych itp )

  • Kontrola mierzalnych efektów szkoleń, czyli zdobywania poszczególnych kategorii

   szachowych

  • Kontrola rozwoju osobowo – umysłowego dziecka poprzez wypełnienie dobrowolnych

   ankiet przez dzieci, rodziców i nauczycieli w szkołach
   Po każdym roku szkoleń , na podstawie danych z monitoringu będą sporządzane wnioski końcowe z odpowiednimi rekomendacjami. Zarząd na podstawie powyższego materiału, będzie podejmował decyzje o ewentualnych korektach w projekcie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.