KATEGORIE SZACHOWE

KATEGORIE SZACHOWE

Kategoria szachowa jest najlepszym wynikiem sportowym zawodnika

Zmienna punktacja rankingowa określa w przybliżeniu obecny poziom gry zawodnika i nie zależy od posiadanej kategorii szachowej.

Wszystkie kategorie międzynarodowe oraz kategoria mistrza krajowego i kandydata na mistrza krajowego są przyznawane w formie tytułów. Wszystkie kategorie są przyznawane dożywotnio.

kategoria lub tytuł skrót ranking
gdy brak elo
normy
kobieta mężczyzna kobieta mężczyzna kobieta mężczyzna
międzynarodowe
arcymistrz (am) WGM GM 2300 2500
mistrz międzynarodowy (mm) WIM IM 2200 2400
mistrz FIDE (mf) WFM FM 2100 2300
centralne
mistrz m 2100 2300 2200 2400
kandydat na mistrza k 2000 2200 2000 2200
kategoria I z normą kandydacką I+ (I++) 1900 2100
kategoria pierwsza I 1800 2000 1800 2000
okręgowe
kategoria druga II 1600 1800 1600 1800
kategoria trzecia III 1400 1600 1350 1550
kategoria czwarta IV 1250 1400 1150 1300
kategoria piąta V 1100 1200 1000 1050
bez kategorii 1000

Szachista uczestniczący w zawodach zachowuje przez cały czas trwania turnieju ranking obowiązujący w pierwszej rundzie. Aby obliczyć uzyskany ranking turniejowy zawodnika należy znać:

 • rankingi wszystkich przeciwników, z którymi zostały rozegrane partie (walkowery pomijamy)

 • ranking zawodnika ocenianego

 • wyniki partii zawodnika ocenianego

Następnie korzystamy ze wzoru (Kodeks Szachowy część.C.IV A.4.5):

lub

 

gdzie:

 • R – szukany ranking turniejowy

 • n – liczba zawodników

 • W – wygrane partie zawodnika

 • P – przegrane partie zawodnika

 • T – wynik punktowy zawodnika

 • N – norma punktowa (ile trzeba ugrać z gry)

 • – suma rankingów wszystkich zawodników (przeciwników i ocenianego)

 • Ri – ranking kolejnego zawodnika

 • Rn – rankingowa norma klasyfikacyjna

Wzór ten jest zalecany przez Komisję Klasyfikacji i Rankingu do dokonywania wszelkich obliczeń rankingowych na kategorie krajowe (Kodeks Szachowy część.C.IV A.4.5.1).
Wynik rankingowy obliczony na podstawie tego wzoru zaokrągla się do najbliższej liczby całkowitej (Kodeks Szachowy część.C.IV A.4.6) Końcówka 0,5 => 1 (Kodeks Szachowy część.C.IV A.4.6.1)

Warunki uzyskania kategorii

norma na tempo gry łączny czas gry rund dziennie partii
m 40 posunięć / 90 minut +30 4 godziny 2 9
k 30 posunięć / 60 minut +30 3 godziny 3
I
II P’60 2 godziny 4 7
III
IV P’30 1 godzina 6 6
V
 • Wielkości podane w tabeli określają:

  • minimalne dopuszczalne tempo gry

  • minimalny sumaryczny czas trwania partii

  • maksymalne dopuszczalne liczby rund w jednym dniu

  • minimalną liczbę partii wymaganą na daną kategorię szachową

 • Przyjmuje się jako zasadę, że dla zdobycia normy na jakąkolwiek kategorię zawodnik musi osiągnąć wynik procentowy nie mniejszy niż 30%

 • Można nadać kategorię (lub zaliczyć wypełnienie normy na tę kategorię) zawodnikowi, który rozegrał mniej partii niż wynika to z tabeli. Ale pod warunkiem, że uzyskał w nich tyle punktów, ile musiałby uzyskać z wymaganej minimalnej liczby partii. Przyjmuje się wtedy, że w partiach brakujących do wymaganego limitu miałby on rywali o rankingu równym średniemu rankingowi przeciwników z danego turnieju. (Kodeks Szachowy część.C.IV B.2.10.1 oraz część.C.IV A.4.4)

 • W zawodach, w których rozegrano więcej partii, niż minimum wymagane do oceny klasyfikacyjnej, można pominąć partie wygrane z zawodnikami, których udział w zawodach pogarsza średni ranking. Jednakże liczba partii przedstawionych do oceny klasyfikacyjnej nie może być mniejsza niż podana w tabeli. (Kodeks Szachowy część.C.IV B.2.10.2

 • Jeżeli turniej składa się z większej liczby rund niż wymagane minimum dla poszczególnych kategorii to zawodnik, po uzyskaniu normy (właściwie po rozegraniu minimalnej liczby partii), ma prawo przed zakończeniem rozgrywek, zgłosić sędziemu ten fakt i dokonać zastrzeżenia by pozostałe partie grane przez niego w turnieju nie były już brane pod uwagę przy ustalaniu normy. Zgłoszenie normy wraz z zastrzeżeniem musi być dokonane w formie pisemnej, a później dołączone do wniosku o nadanie normy na kategorię. Możliwość ta nie dotyczy indywidualnych turniejów kołowych. (Kodeks Szachowy część.C.IV B.2.10.3)

 • Jeżeli turniej drużynowy składa się ze zbyt małej liczby rund i nie pozwala na wypełnienie warunku rozegrania wymaganej liczby partii, to przy wielostopniowości danego cyklu rozgrywek, o ile wielostopniowość ma miejsce w jednym cyklu, można połączyć w jedną grupę turniejową rozgrywki z dwu stopni tego samego cyklu. Postanowienie to nie może mieć zastosowania, gdy zawodnik z jakichkolwiek przyczyn nie rozegrał wszystkich partii przewidzianych terminarzem w podstawowym cyklu rozgrywek, a ich rozegranie wypełniało wymagania regulaminowe, co do liczby partii. (Kodeks Szachowy część.C.IV B.2.10.4)

 • Warunkiem nadania każdej z centralnych kategorii szachowych jest dwukrotne wypełnienie normy punktowej na tę kategorię.

 • Dla uzyskania każdej okręgowej kategorii szachowej wystarcza jednorazowe wypełnienie normy punktowej.

  • norma na kategorię okręgową jest ważna chwili jej zdobycia

 • Centralne kategoria szachowe mogą być zdobywane wyłącznie w turniejach:

  • indywidualnych jednokołowych (nie dotyczy zawodów półfinałowych MPJ),

  • turniejach szwajcarskich,

  • turniejach drużynowych jedno lub dwukołowych.

 • W turniejach indywidualnych dwukołowych można uzyskiwać normy na okręgowe kategorie szachowe.

 • W turniejach szachowych o założeniach wyłącznie klasyfikacyjnych musi być bezwzględnie spełniony warunek, że każdy uczestnik ma ustanowioną normę klasyfikacyjną na wyższą kategorię szachową lub podlega ocenie rankingowej FIDE.

 • W ocenie klasyfikacyjnej turnieju wyniki zawodników podnoszących w sposób sztuczny średni ranking turnieju mogą zostać pominięte.

 • Czas trwania indywidualnego turnieju nie może przekraczać 90 dni kalendarzowych.

mistrz krajowy (m) kategoria w formie tytułu (najwyższa kategoria w PZSZach)
wypełnienie normy na mistrza krajowego zostanie zaliczone po spełnieniu następujących warunków:

 • Zawody

  • są objęte Centralnym Kalendarzem PZSzach (łącznie z finałami mistrzostw okręgu),

  • są turniejem międzynarodowym lub ogólnopolskim podlegającym ocenie rankingowej FIDE

 • W zawodach uczestniczy

  • minimum połowa zawodników utytułowanych (przynajmniej km) poza zawodnikiem ocenianym

  • oraz minimum 2/3 przeciwników ocenianego zawodnika ma ranking FIDE,

  • a średni ranking zawodów wynosi nie mniej niż:

    • 2050 dla kobiet

    • 2150 dla mężczyzn

w turniejach drużynowych i szwajcarskich przepis ten ma zastosowanie wyłącznie do zawodnika ocenianego i jego przeciwników warunki te zostają zniesione dla półfinałów i finałów IMP, finałów MP do 20, do 18 lat, a także dla rozgrywek I i II ligi seniorów i juniorów.

 • Tytuł może być nadany wyłącznie zawodnikowi, który po wypełnieniu dwóch norm punktowych, ma w okresie ich ważności, co najmniej ranking FIDE 2300 (2100 kobiety) na aktualnej liście rankingowej FIDE.

kandydat na mistrza krajowego (k) kategoria w formie tytułu
wypełnienie normy na kandydata na mistrza krajowego zostanie zaliczone po spełnieniu następujących warunków:

 • W zawodach uczestniczy minimum połowa zawodników mających kategorie centralne

 • w turniejach mieszanych w przypadku normy na tytuł kandydatki na mistrzynię dla kobiety warunek ten wypełnia mężczyzna mający nadaną I normę na pierwszą kategorię szachową (II+)

 • w turniejach drużynowych i szwajcarskich warunek ten dotyczy wyłącznie zawodnika ocenianego i jego przeciwników

 • Tytuł może być nadany wyłącznie zawodnikowi, który po wypełnieniu dwóch norm punktowych, ma w okresie ich ważności, co najmniej ranking FIDE 2200 (2001 kobiety) na aktualnej liście rankingowej FIDE.

Możliwe jest też otrzymanie kategorii szachowej za wynik sportowy w ramach rozgrywek Mistrzostw Polski (w kategorii juniorów od półfinałów – rozgrywek makroregionalnych)

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.