Mistrzostwa Płocka w Szachach Klasycznych 2021

                    ZAPRASZAMY

SPONSOR GENERALNY                                           ORGANIZATOR

                    

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MISTRZOSTW PŁOCKA W SZACHACH KLASYCZNYCH 2021

1. Cele:
a) promocja miasta Płocka,
b) popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
c) wyłonienie MISTRZA PŁOCKA NA ROK 2021,
d) promocja Sponsorów i Partnerów KSz. Hetman Płock.

2. Organizator:
Klub Szachowy Hetman Płock.

3. Sponsor Generalny:
PKN ORLEN SA.

4. Sponsorzy i Partnerzy:
a) SoftHard SA,
b) SUEZ PGK Sp. z o.o.,
c) Społem PSS Zgoda w Płocku,
d) Fundacja Orlen Dar Serca,
e) Alltech SJ,
f) Senator Marek Martynowski,
g) Energy Drink Wisła Płock.

5. Sędzia główny:
Paweł Flak – sędzia klasy FIDE.

6. Witryny internetowe:
a) www.hetmanplock,
b) https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5731680058867712.

7. Termin rozgrywek:
10-14 listopada 2021 r.

8. Miejsce rozgrywek:
PSS Zgoda w Płocku przy ul. Sienkiewicza 32 (sala konferencyjna II piętro).

9. Harmonogram turnieju:
10 listopada 2021 r.
16:30– 17:00 potwierdzenie uczestnictwa
17:00 otwarcie turnieju i odprawa techniczna
17:15 runda I

11 listopada 2021 r.
09:00 runda II
15:00 runda III

12 listopada 2021 r.
09:00 runda IV
15:00 runda V

13 listopada 2021 r.
09:00 runda VI
15:00 runda VII

14 listopada 2021 r.
09:00 runda VIII
15:00 runda IX
ok. 18:00 rozdanie nagród i zakończenie

10. Wpisowe:
a) 60 PLN – podstawowe,
b) 40 PLN – kobiety, juniorzy do lat 18,
c) 30 PLN – zawodnicy KSz. Hetman Płock.

11. Warunki uczestnictwa:
a) zgłoszenie poprzez https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5731680058867712/signup lub na adres plockszachy@gmail.com z podaniem imienia, nazwiska oraz dokładnej daty urodzenia,
b) dokonanie do dnia 08.11.2021 r. wpłaty wpisowego na rachunek bankowy:
KSz. Hetman Płock
09-402 Płock, Sienkiewicza 32
BGŻ BNP PARIBAS 54 1600 1462 1811 6581 4000 0001,
c) z uwagi na wymogi sanitarne liczba uczestników ograniczona do 40 osób: decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatą do dnia 08.11.2021 r.,
d) w przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej wymagana jest zgoda rodziców / opiekunów prawnych na udział w turnieju,
e) zgłoszenie w dniu turnieju – opłata powiększona o 10 PLN.

12. System rozgrywek, tempo gry:
System szwajcarski na dystansie 9 rund z tempem gry przypadającym na zawodnika: 90 minut z 30-sekundowym dodatkiem po każdym posunięciu.

13. Kryteria ustalania kolejności:
W przypadku równej liczby punktów o zajętym miejscu decydują kolejno:
a) punktacja Buchholza z odrzuceniem najgorszego wyniku (Buchholz Cut-1),
b) pełna punktacja Buchholza,
c) liczba zwycięstw,
d) progresja.

14. Nagrody:
Łączna pula nagród wynosi 5.000 PLN. Organizator przewiduje:
a) nagrody finansowe – 4.500 PLN, w tym:
• w klasyfikacji generalnej:
I miejsce – 1.100 PLN, II miejsce – 800 PLN, III miejsce – 600 PLN, IV miejsce – 500 PLN, V miejsce – 400 PLN , VI miejsce – 300 PLN, VII miejsce – 200 PLN, VIII miejsce – 100 PLN,
• dla najlepszej kobiety – 100 PLN,
• dla najlepszego zawodnika do 1400 – 100 PLN,
• dla najlepszego zawodnika do 1600 – 100 PLN
• dla najlepszego zawodnika do 1800 – 100 PLN,
• dla najlepszego Płocczanina – 100 PLN,
b) nagrody rzeczowe – 500 PLN, w tym:
• puchary za miejsca I, II, III,
• nagrody książkowe i inne za miejsca IX-XII,
• dla najlepszego juniora do lat 18 – bon o wartości 100 PLN,
• dyplomy dla wszystkich zawodników.
Uwaga! Zawodnik może otrzymać jedną nagrodę.

15. Sprawy sędziowskie:
a) turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE,
b) obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach oraz przepisy gry FIDE,
c) z uwagi na brak depozytu dopuszcza się posiadanie przez zawodnika w strefie rozgrywek telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego do komunikacji; urządzenia muszą być bezwzględnie wyłączone (za posiadanie włączonego urządzenia zawodnik przegrywa partię) i znajdować się w oddzielnym pakunku,
d) zawodnicy nie posiadający numeru CR (Centralnego Rejestru) zobowiązani są do wypełnienia i dostarczenia przed odprawą techniczną formularza rejestracji zawodnika.

16. Ubezpieczenie:
Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.

17. Wymogi sanitarne:
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

18. Postanowienia końcowe:
a) organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, które na wyraźną prośbę uczestnika zostaną usunięte,
b) zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, sędziego głównego i PZSzach. w celach informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych,
c) zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu,
d) organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w Regulaminie,
e) w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje Organizator.