Mała Tumska Wieża

TURNIEJ O PUCHAR MAŁEJ TUMSKIEJ WIEŻY 2020

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

1. Cele
 promocja i popularyzacja wśród mieszkańców Mazowsza sportu szachowego jako dziedziny wspomagającej
rozwój intelektualny,
 zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Mazowsza, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i
młodzieży, jako alternatywy dla używek, internetu itp.,
 umożliwienie mieszkańcom Mazowsza współzawodnictwa sportowego poprzez szachy z zawodnikami
krajowymi i zagranicznymi oraz kształtowanie postaw fair play w sporcie i w życiu,
 umożliwienie podniesienia poziomu sportowego gry w szachy dla uczestniczących zawodników, szczególnie
mieszkańców Mazowsza, poprzez zdobycie/podwyższenie rankingu FIDE,
 integracja środowiska szachowego, możliwość spotkania, wymiany doświadczeń itp.,
 promocja Sponsorów i Partnerów KSz. Hetman Płock.
2. Organizator
Klub Szachowy Hetman Płock.
3. Sponsorzy i Partnerzy
 PKN Orlen SA,
 Sejmik Województwa Mazowieckiego,
 SoftHard SA,
 SUEZ PGK Sp. z o.o.,
 Społem PSS Zgoda w Płocku,
 Fundacja Orlen Dar Serca,
 Alltech SJ,
 Senator Marek Martynowski,
 Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa L-W.
4. Sędzia główny
Paweł Flak – sędzia klasy FIDE.
5. Witryny internetowe
 www.hetmanplock.pl,
 www.chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_2709/.
6. Termin rozgrywek
4 października 2020 roku (niedziela).
7. Miejsce rozgrywek
Płock, ul. Krzywoustego 3 – Spółdzielczy Dom Kultury.
8. Harmonogram turnieju
 godz. 15:00 – 15:20 potwierdzenie uczestnictwa,
 godz. 15:20 – 15:30 otwarcie turnieju i odprawa techniczna,
 godz. 15:30 – 18:15 rundy I-IX,
 godz. 18:30 rozdanie nagród i zakończenie.
9. Wpisowe
 30 PLN – podstawowe,
 20 PLN – kobiety, juniorzy do lat 18.
10. Warunki uczestnictwa
 zgłoszenie poprzez Formularz zgłoszenia na stronie internetowej www.chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_2709/,
 dokonanie do 02.10.2020 r. wpłaty wpisowego na rachunek bankowy KSz. Hetman Płock: BGŻ BNP PARIBAS
54 1600 1462 1811 6581 4000 0001,
 z uwagi na wymogi sanitarne liczba uczestników ograniczona do 60: decyduje kolejność zgłoszeń
potwierdzona wpłatą do 02.10.2020 r.,
 w przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej wymagana jest zgoda rodziców / opiekunów prawnych na
udział w turnieju.
11. System rozgrywek, tempo gry
 system szwajcarski na dystansie 9 rund,
 tempo gry 5 min + 2 s za każde posunięcie dla zawodnika na partię.
12. Kryteria ustalania kolejności
W przypadku równej liczby punktów o zajętym miejscu decydują kolejno:
 punktacja Buchholza z odrzuceniem najgorszego wyniku (Buchholz Cut-1),
 pełna punktacja Buchholza,
 liczba zwycięstw,
 progres.
13. Nagrody
Łączna pula nagród wynosi 3.700 PLN. Organizator przewiduje:
a) nagrody finansowe – 2.900 PLN, w tym:
 w klasyfikacji generalnej: I miejsce – 700 PLN, II miejsce – 500 PLN, III miejsce – 400 PLN, IV miejsce – 350
PLN, V miejsce – 300 PLN , VI miejsce – 250 PLN, VII miejsce – 200 PLN,
 dla najlepszej kobiety – 100 PLN,
 dla najlepszego zawodnika Mazowsza – 100 PLN.
b) nagrody rzeczowe – 800 PLN, w tym:
 puchary za miejsca I-III,
 nagrody książkowe i inne za miejsca VIII-XII,
 bon (100 PLN) dla najlepszego juniora do lat 18,
 nagroda niespodzianka losowana wśród wszystkich zawodników.
Uwaga. Zawodnik może otrzymać jedną nagrodę (za wyjątkiem nagrody losowanej wśród wszystkich
zawodników).
14. Sprawy sędziowskie
 turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE,
 obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. i FIDE dla szachów błyskawicznych,
 z uwagi na brak depozytu dopuszcza się posiadanie przez zawodnika w strefie rozgrywek telefonu
komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego do komunikacji; urządzenia muszą być bezwzględnie
wyłączone i znajdować się w oddzielnym pakunku,
 zawodnicy polscy nie posiadający numeru CR (Centralnego Rejestru) zobowiązani są do wypełnienia i
dostarczenia przed odprawą techniczną formularza rejestracji zawodnika,
 zawodnicy zagraniczni mają prawo startu pod warunkiem posiadania FIDE ID.
15. Ubezpieczenie
Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.
16. Sprawy sanitarne
a) obowiązkowe:
 wyłączony udział publiczności,
 noszenie maseczki ochronnej/przyłbicy na sali gry (możliwość zdjęcia po zajęciu odpowiedniego miejsca przy
szachownicy),
 dezynfekcja rąk przed wejściem na salę rozgrywek,
 poddanie się pomiarowi temperatury przed wejściem na salę rozgrywek,
 dezynfekcja sprzętu szachowego po każdej rundzie (dotyczy organizatora).
b) zalecane (brak formalnego obowiązku):
 zachowanie dystansu 2 m pomiędzy zawodnikami,
 noszenie rękawiczek jednorazowych (zapewnia organizator),
 odstępstwo od podawania ręki przed i po partii szachowej.
17. Postanowienia końcowe
 organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych
zrealizowanych podczas turnieju, które na wyraźną prośbę uczestnika zostaną usunięte,
 zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
organizatora, sędziego głównego i PZSzach. w celach informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych,
 zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu,
 organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w Regulaminie,
 w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator