TURNIEJ KOŁOWY W HETMANIE PŁOCK

TURNIEJ KOŁOWY W HETMANIE PŁOCK

 SPONSOR GENERALNY 

1. Cele
– promocja i popularyzacja królewskiej gry jako dziedziny wspomagającej rozwój intelektualny,
– zagospodarowanie czasu wolnego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, jako alternatywy dla używek, internetu itp.,
– umożliwienie podniesienia poziomu sportowego poprzez zdobycie kategorii/tytułu,
– integracja środowiska szachowego, możliwość spotkania, wymiany doświadczeń itp.,
– promocja Sponsora KSz. Hetman Płock.
2. Organizator
Klub Szachowy Hetman Płock.
3. Sędzia główny
Paweł Flak – sędzia klasy FIDE, e-mail: plockszachy@gmail.com.
4. Witryny internetowe
5. Termin rozgrywek
13 grudnia 2020 r. – 20 lutego 2021 r.
6. Miejsce rozgrywek
Płock, ul. Sienkiewicza 32 – siedziba KSz. Hetman Płock w PSS.
7. Harmonogram turnieju
Harmonogram w dn. 13.12.2020 r.:
odprawa techniczna wraz z rozlosowaniem numerów startowych – 9:00-9:15,
I runda – od 9:15,
II runda – od 14:30.
Kolejne rundy będą rozgrywane w soboty. Szczegółowy terminarz dni rozgrywkowych poniżej.
III runda – 19.12.2020 r.,
IV runda – 19.12.2020 r.,
V runda – 09.01.2021 r.,
VI runda – 09.01.2021 r.,
VII runda – 23.01.2021 r.,
VIII runda – 23.01.2021 r.,
IX runda – 06.02.2021 r.,
X runda – 06.02.2021 r.,
XI runda – 20.02.2021 r.,
zakończenie – 20.02.2021 r. niezwłocznie po zakończeniu rundy XI.
Runda poranna – 9:00, runda popołudniowa – 14:00, przy czym między obiema rundami zawodnik musi mieć przynajmniej 15-minutową przerwę.
W przypadku braku możliwości udziału w danym dniu rozgrywek zawodnik zobowiązany jest do rozegrania zaplanowanych rund wcześniej.
Jeżeli i to nie jest możliwe (nie dotyczy XI rundy) z uzasadnionych przyczyn, zawodnik może mieć co najwyżej jedną „zaległą” partię przed kolejnym dniem rozgrywkowym pod rygorem orzeczenia przegranej walkowerem w zaległych partiach.
Uwaga.
Zawodnik, który wygrał partię, lub zawodnik grający białymi partię, która zakończyła się remisem, jest zobowiązany do niezwłocznego przesłania na adres e-mail sędziego głównego plockszachy@gmail.com wyniku zakończonej partii wraz ze skanem blankietu partii podpisanego przez 2 zawodników.
8. Wpisowe
Turniej bez wpisowego.
9. Warunki uczestnictwa
Potwierdzenie udziału na podstawie imiennego zaproszenia.
10. System rozgrywek, tempo gry
– system kołowy na dystansie 11 rund,
– tempo gry 90 min + 30 s za każde posunięcie dla zawodnika na partię.
11. Kryteria ustalania kolejności
W przypadku równej liczby punktów o zajętym miejscu decydują kolejno:
– wynik bezpośredniego spotkania,
– liczba zwycięstw,
– punktacja Koya.
12. Nagrody
Organizator przewiduje nagrody za pierwszych 5 miejsc: I – 500 PLN, II – 400 PLN, III – 300 PLN, IV – 200 PLN, V – 100 PLN.
13. Sprawy sędziowskie
– turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE,
– obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. i FIDE,
– z uwagi na brak depozytu dopuszcza się posiadanie przez zawodnika w strefie rozgrywek telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego do komunikacji; urządzenia muszą być bezwzględnie wyłączone i znajdować się w oddzielnym pakunku.
14. Ubezpieczenie
Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.
15. Sprawy sanitarne
a) obowiązkowe:
– wyłączony udział publiczności,
– noszenie maseczki ochronnej/przyłbicy na sali gry (możliwość zdjęcia po zajęciu odpowiedniego miejsca przy szachownicy),
– dezynfekcja rąk przed wejściem na salę rozgrywek,
– poddanie się pomiarowi temperatury przed wejściem na salę rozgrywek,
– dezynfekcja sprzętu szachowego po każdej rundzie (dotyczy organizatora).
b) zalecane (brak formalnego obowiązku):
– zachowanie dystansu 2 m pomiędzy zawodnikami,
– noszenie rękawiczek jednorazowych (zapewnia organizator),
– odstępstwo od podawania ręki przed i po partii szachowej.
16. Postanowienia końcowe
– organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, które na wyraźną prośbę uczestnika zostaną usunięte,
– udział w turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, sędziego głównego i PZSzach. w celach informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych,
– udział w turnieju jest równoznaczny z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu,
– organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w Regulaminie,
– w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.